Föreningens stadgar

Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte den 29 januari 1987. 
Tillägg § 1 vid årsmötet 1988-02-16. Reviderade årsmötet 1994-03-03, 2000-01-31, 2001-02-15, 
2002-02-13, 2003-02-26, 2011-02-22, 2017-03-16 och 2021-03-31.
 
Föreningen
 
§ 1
Namnet på föreningen, som bildades 23 oktober 1986, skall vara Malmö Släktforskarförening (organisationsnummer: 846005-5109). Den är en fristående, ideell och allmännyttig förening med säte i Malmö. Föreningen skall vara ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och Skånes Släktforskarförbund. 
 
§ 2
Föreningens ändamål är att främja och utveckla släktforskningen i Malmö bland annat genom 
att skapa intresse för släktforskning 
att skapa kontakter mellan släktforskare inom och utom föreningen 
att stödja medlemmarna med råd, information och utbildning 
att söka samverkan med arkivvårdande organ, bibliotek samt föreningar med släktforsknings eller kulturhistorisk inriktning
 
Medlemmarna
 
§ 3
Medlemskap erhåller den som betalar stadgeenlig medlemsavgift. Medlemskap ger rätt att delta i föreningens aktiviteter, erhålla medlemsblad samt möjlighet att utnyttja föreningens böcker och material i samband med besök i föreningens möteslokal. Medlem har motions- och yttranderätt vid föreningsmöten samt en röst per medlemskap vid omröstningar. 
 
§ 4
Medlemsavgiftens storlek beslutas, på förslag av styrelsen, av årsmötet. Medlemsinträde under sista kvartalet innebär att medlemsavgift automatiskt överflyttas till att gälla även nästkommande verksamhetsår. För röstberättigat deltagande vid årsmötet skall medlemsavgiften vara betald eller betalas i samband med årsmötet. Medlem som inte betalt medlemsavgiften senast 31 mars anses ha valt eget utträde ur föreningen.
 
§ 5
Enig styrelse med minst 2/3 av ordinarie ledamöter närvarande kan utse hedersmedlem, som på särskilt sätt gagnat föreningen. Hedersmedlem åtnjuter ständigt medlemskap och är befriad från att erlägga medlemsavgift. 
 
§ 6
Enig styrelse med minst 2/3 av ordinarie ledamöter närvarande kan utesluta medlem, som vållat föreningen skada.  
 
Styrelsen
 
§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som på ordförandens kallelse skall sammanträda minst sex gånger per år. Styrelsens sammanträden ska protokollföras.
 
§ 8
Styrelsen består av ordförande samt minst sex och högst tio ledamöter. Ordföranden väljs för två år, ledamöter väljs för en period om två år, varav hälften vartannat år. Ordföranden, ledamöter kan omväljas. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. Förslag till styrelse lämnas av valberedningen vid årsmötet.

Till styrelsemedlem kan endast den väljas som är medlem i föreningen och inte är anställd i föreningen.


Medlemsinformation
 
§ 9
Föreningen skall, inom ramen för vad som stadgas om föreningens ändamål, utge ett medlemsblad. Sådant medlemsblad bör utges minst två gånger om året.
 
Föreningens räkenskaper/firmatecknare/revision
 
§ 10
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Kassören verifierar föreningens intäkter och kostnader till årsmötet. Lämnar ekonomisk rapport vid styrelsemöte samt verkställer balans- och resultaträkning till årsmötet.
 
§ 11
Föreningens firmatecknare är kassören och ordföranden, var för sig.
 
§ 12
Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, av vilka en utses till sammankallande, som till årsmötet avger revisionsberättelse. Revisorer och en revisorssuppleant väljs för en period om två år, varav hälften vartannat år och kan omväljas. Det åligger revisor att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning samt att till årsmötet avge en revisionsberättelse.
 
Föreningsmöte
 
§ 13
Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Verksamhetsberättelse utsänds i samband med kallelse till årsmöte. Motion till årsmötet skall vara inlämnad till styrelsen senast 31 januari.
 
Dagordning vid årsmöte
1.     Årsmötets öppnande 
2.     Upprättande av röstlängd 
3.     Val av ordförande för årsmötet 
4.     Anmälan av mötesordförandes val av sekreterare  
5.     Fastställande av dagordning för årsmötet 
6.     Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
7.     Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst (§ 14) 
8.     Styrelsens verksamhetsberättelse 
9.     Kassörens redovisning av balans- och resultaträkning (§ 10) 
10.   Revisionsberättelse (§ 12) 
11.   Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
12.   Förslag från styrelsen
13.   Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år samt
          medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
14.   Val av föreningens ordförande (§ 8) 
15.   Val av styrelseledamöter (§ 8)  
16.   Val av revisorer och revisorsuppleant (§ 12) 
17.   Val av tre ledamöter i valberedningen, av vilka en utses till sammankallande 
18.   Inkomna motioner
19.   Årsmötets avslutande
Efter årsmötet. Möjlighet till frågestund 
 
Vid omröstning på föreningsmöte eller i styrelsen gäller, om inget annat stadgas, enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller föreningens ordförande röst som utslagsröst.
 
§ 14
Föreningsmöte sammankallas på styrelsens eller revisorernas initiativ eller när minst 20 % av medlemmarna så begär. Kallelse till års- och extra föreningsmöte skall vara avsända till varje medlem senast fjorton dagar före mötet.
 
Stadgeändringar
 
§ 15
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall, för att bli gällande, beslutas av ett ordinarie årsmöte med minst två tredjedelars majoritet eller två på varandra, med minst fjorton dagars mellanrum, följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För sådana beslut fordras minst hälften av avgivna röster per möte.
 
Upplösning av föreningen
 
§ 16 
För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra, med minst fjorton dagars mellanrum, följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning av föreningen fordras minst tre fjärdedelar av avgivna röster per möte.
 
§ 17
I händelse av föreningens upplösning skall dess samlingar överlämnas till Malmö Stadsarkiv eller Malmö Stadsbibliotek eller, om dessa avböjer, till förening med likartad inriktning. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista föreningsmötets beslut, som verkställs av styrelseledamot jämte revisor om inget annat beslutats av mötet.
 
§ 18
Beslut om föreningens upplösning delges Malmö stads föreningsregister, Sveriges Släktforskarförbund, Skånes Släktforskarförbund och övriga samarbetspartner genom kopia av sista mötes protokoll.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial