Kommande aktiviteter

Under 2020 ställdes samtliga fysiska kurser in på grund av den rådande pandemisituationen och föredrag genomfördes på distans via Zoom. Nu är kursverksamheten igång igen och mötesfrekvensen under 2021 var i princip som innan pandemin bröt ut.

Malmö Släktforskarförening har beslutat att fortsätta att hålla föredragen på distans via Zoom med förhoppningen om att vi kommer att kunna återgå till fysiska möten så småningom. Vi avvaktar dock utvecklingen av pandemisituationen för allas vår trygghet.

Och som ni alla märker sker det förändringar i Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner så vi sitter stilla i båten och ser vad som händer. Men ni är alla hjärtligt välkomna till aktiviteterna så ser vi vad som händer framgent.

Välkommen till vårens aktiviteter!

Kommande aktiviteter våren 2022

Nedan ser ni de planerade föredragen.

Det kommer att sändas ut en länk från ordförande via mail som skickas ut till samtliga medlemmar i samband med aktiviteterna.

25:e januari kl 19 (tisdag) – Niklas Hertzman – Fråga mentorn

Som traditionen numera bjuder startar vi terminen med ett tillfälle att fråga vår mentor kluriga, roliga och svåra frågor. Maila dina frågor i förväg till Niklas eller ”ta med dem” till Zoom-mötet. Mail till niklas.hertzman@msff.se

Niklas Hertzman. Bild från HSBF hemsida

16:e februari kl 19 (onsdag) – Patrik Persson – Vad gömmer sig i Region Skånes regionarkiv?

På Region Skånes regionarkiv gömmer sig mängder av personöden, inte minst från äldre tider. I arkivhyllorna går det att finna många personers skildringar från sjukhusen, sinnessjukhusen, behandlingshem, lantmannaskolor, regionfullmäktige med mera. Patrik Persson, arkivarie på Regionarkivet, kommer att tala mer om några av de berättelser som kan upptäckas i arkivet, samt den roll Region Skånes Regionarkiv spelar i att bevara en del av vår skånska historia och vårt gemensamma kulturarv.

Patrik Persson

30:e mars kl 19 (onsdag) – Årsmöte, inklusive föredrag

Mera information kommer.

19:e april kl 19 (tisdag) – Patrick Svensson – Av jord är du kommen…

Det svenska jordbruket omvandlades radikalt under det som vi kallar den agrara revolutionen, en period som omfattar cirka 1750 till 1870.
Omvandlingen innebar såväl produktionstekniska, organisatoriska som rumsliga förändringar och medförde stora ekonomiska och sociala effekter för människorna som levde under den. Den här föreläsningen avser att redogöra för hur jordbruket såg ut före den agrara revolutionen, hur omvandlingen gick till och vilka effekter den hade på befolkningen och på samhället i stort.
 
Även om den agrara revolutionen omfattade hela det svenska jordbruket så fanns det stora regionala skillnader. Under föreläsningen kommer effekterna av omvandlingen i form av produktion, arbete, förmögenhet, ojämlikhet, levnadsstandard och boende tas upp för olika yrkesgrupper och sociala skikt på landsbygden (bönder, torpare, gatehusfolk, husmän, hantverkare, soldater, statare m.m.). Speciellt intresse läggs på Skåne.
 
Patrick Svensson är professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har forskat och publicerat mycket kring sociala, ekonomiska och demografiska effekter av förändringar i jordbruket, med speciellt fokus på Skåne.

Patrick Svensson

Maj – Mera information följer

MSFF följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och tills vidare planeras alla föredrag som distansföreläsningar med hjälp av Zoom. Kursverksamheten kommer däremot delvis att öppnas upp för fysiska möten.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial